Quick Search
  Home Journal Information Current Issue Past Issues Services Contact Us  
Vol 16, No 2
Vol 16, No 2 April 2020 ISSN 1708-8569
 
Review articles
Meta-analyses
Original articles
Clinical images
   
Review articles:
Forkhead box M1 transcription factor: a novel target for pulmonary arterial hypertension therapy
  Li Gu, Han-Min Liu
 
  World Journal of Pediatrics   2020;16:113-119. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
A review of isolated muscular ventricular septal defect
  Toshiharu Miyake
 
  World Journal of Pediatrics   2020;16:120-128. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
Diagnosis and treatment of herpangina: Chinese expert consensus
  Hui Yu, Xing-Wang Li, Quan-Bo Liu, Hui-Ling Deng, Gang Liu, Rong-Meng Jiang, Ji-Kui Deng, Ying-Zi Ye, Jian-Hua Hao, Ying-Hu Chen, Guang-Min Nong, Zhao-Bo Shen, Chang-Shan Liu, Ying-Xue Zou, Jin-Zhun Wu, Xing-Dong Wu, Bi-Quan Chen, Ru-Ping Luo, Ai-Wei Lin, Yan Chen, Xiao-Dong Liu
 
  World Journal of Pediatrics   2020;16:129-134. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
Meta-analyses:
Bifidobacterium and Lactobacillus for preventing necrotizing
  Xue Jiao, Meng-Di Fu, Ya-Yun Wang, Jiang Xue, Yuan Zhang
 
  World Journal of Pediatrics   2020;16:135-142. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
Maternal exposure to antibiotics increases the risk of infant eczema before one year of life: a meta-analysis of observational studies
  Fa-Qing Huang, Chang-Yu Lu, Shi-Ping Wu, Shao-Zhi Gong, Yan Zhao
 
  World Journal of Pediatrics   2020;16:143-151. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
Original articles:
Re-induction with modified CLAG regimen in relapsed or refractory acute myeloid leukemia in children bridging to allogeneic hematopoietic stem cell transplantation
  Na Zhang, Jing-Bo Shao, Hong Li, Jing-Wei Yang, Kai Chen, Jia-Shi Zhu, Hui Jiang
 
  World Journal of Pediatrics   2020;16:152-158. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
Efficacy and safety of tacrolimus and low-dose prednisone in Chinese children with steroid-resistant nephrotic syndrome
  Hai-Xia Chen, Qia Cheng, Fang Li, Qing-Nan He, Yan Cao, Zhu-Wen Yi, Xiao-Chuan Wu
 
  World Journal of Pediatrics   2020;16:159-167. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
Intestinal microbiome analysis demonstrates azithromycin
  Elpiniki Nikolaou, Elena Kamilari, Dragana Savkov, Artemy Sergeev, Irina Zakharova, Paris Vogazianos, Marios Tomazou, Athos Antoniades, Christos Shammas
 
  World Journal of Pediatrics   2020;16:168-176. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
Fever of unknown origin: a retrospective review of pediatric patients from an urban, tertiary care center in Washington, DC
  Ann Marie Szymanski, Hugo Clifford, Tova Ronis
 
  World Journal of Pediatrics   2020;16:177-184. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
Clinical characteristics, molecular epidemiology and antimicrobial susceptibility of pertussis among children in southern China
  Jiao-Sheng Zhang, Hong-Mei Wang, Kai-Hu Yao, Ying Liu, Yan-Ling Lei, Ji-Kui Deng, Yong-Hong Yang
 
  World Journal of Pediatrics   2020;16:185-192. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
The neuroprotective effect of mesenchymal stem cells is mediated through inhibition of apoptosis in hypoxic ischemic injury
  Fang Li, Kun Zhang, Hua Liu, Tan Yang, Dong-Jie Xiao, Yun-Shan Wang
 
  World Journal of Pediatrics   2020;16:193-200. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
MiR-29b expression is altered in crescent formation of HSPN and accelerates Ang II-induced mesangial cell activation
  Shan Cheng, Chun-Hua Zhu, Ai-Hua Zhang, Song-Ming Huang
 
  World Journal of Pediatrics   2020;16:201-212. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
Clinical images:
DOCK8 deficiency with mediastinal lymph node tuberculosis
  Lin-Qian Zhang, Xiao-Bing Li, Yun-Guang Bao
 
  World Journal of Pediatrics   2020;16:213-214. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
Adenovirus-associated hemophagocytic syndrome in a young child
  Fei-Zhou Zhang, Yu-Qing Cai, Lan-Fang Tang
 
  World Journal of Pediatrics   2020;16:215-216. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
   
 
 
 
World Journal of Pediatric Surgery
roger vivier bags 美女 美女

Home  |  Journal Information  |  Current Issue  |  Past Issues  |  Journal Information  |  Contact Us
Children's Hospital, Zhejiang University School of Medicine, China
Copyright 2007  www.wjpch.com  All Rights Reserved Designed by eb