Quick Search
  Home Journal Information Current Issue Past Issues Services Contact Us  
Vol 16, No 3
Vol 16, No 3 June 2020 ISSN 1708-8569
 
Editorials
Review articles
Original articles
Brief report
Viewpoints
Original articles
   
Editorials:
Management of children with COVID‑19: experiences from China
  Si‑Yun Xu, Li‑Li Yang, Qi Qi, Xian‑Jun Wang, Yi‑Cheng Xie, Zheng‑Yan Zhao, Qiang Shu
 
  World Journal of Pediatrics   2020;16:217-218. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
Diagnosis and treatment of 2019 novel coronavirus infection in children: a pressing issue
  Kun‑Ling Shen, Yong‑Hong Yang
 
  World Journal of Pediatrics   2020;16:219-221. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
New coronavirus: new challenges for pediatricians
  Zhi‑Min Chen, Jun‑Fen Fu, Qiang Shu
 
  World Journal of Pediatrics   2020;16:222-222. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
Review articles:
Diagnosis, treatment, and prevention of 2019 novel coronavirus infection in children: experts¡¯ consensus statement
  Kunling Shen, Yonghong Yang, Tianyou Wang, Dongchi Zhao, Yi Jiang, Runming Jin, Yuejie Zheng, Baoping Xu, Zhengde Xie, Likai Lin, Yunxiao Shang, Xiaoxia Lu, Sainan Shu, Yan Bai, Jikui Deng, Min Lu, Leping Ye, Xuefeng Wang, Yongyan Wang, Liwei Gao; China National Clinical Research Center for Respiratory Diseases; National Center for Children¡¯s Health, Beijing, China; Group of Respirology, Chinese Pediatric Society, Chinese Medical Association; Chinese Medical Doctor Association Committee on Respirology Pediatrics; China Medicine Education Association Committee on Pediatrics; Chinese Research Hospital Association
 
  World Journal of Pediatrics   2020;16:223-231. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
Updated diagnosis, treatment and prevention of COVID‑19 in children: experts¡¯ consensus statement (condensed version of the second edition)
  Kun‑Ling Shen, Yong‑Hong Yang, Rong‑Meng Jiang, Tian‑You Wang, Dong‑Chi Zhao, Yi Jiang, Xiao‑Xia Lu, Run‑Ming Jin, Yue‑Jie Zheng, Bao‑Ping Xu, Zheng‑De Xie, Zhi‑sheng Liu, Xing‑wang Li, Li‑Kai Lin, Yun‑Xiao Shang, Sai‑Nan Shu, Yan Bai, Min Lu, Gen Lu, Ji‑Kui Deng, Wan‑Jun Luo, Li‑Juan Xiong, Miao Liu, Yu‑Xia Cui, Le‑Ping Ye, Jia‑Fu Li, Jian‑Bo Shao, Li‑Wei Gao, Yong‑Yan Wang, Xue‑Feng Wang; China National Clinical Research Center for Respiratory Diseases; National Center for Children¡¯s Health, Beijing, China; Group of Respirology, Chinese Pediatric Society, Chinese Medical Association; Chinese Medical Doctor Association Committee on Respirology Pediatrics; China Medicine Education Association Committee on Pediatrics; Chinese Research Hospital Association Committee on Pediatrics; China Nongovernment Medical Institutions Association Committee on Pediatrics; China Association of Traditional Chinese Medicine, Committee on Children¡¯s Health and Medicine Research; China News of Drug Information Association, Committee on Children¡¯s Safety Medication; Global Pediatric Pulmonology Alliance
 
  World Journal of Pediatrics   2020;16:232-239. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
Diagnosis and treatment recommendations for pediatric respiratory infection caused by the 2019 novel coronavirus
  Zhi‑Min Chen, Jun‑Fen Fu, Qiang Shu, Ying‑Hu Chen, Chun‑Zhen Hua, Fu‑Bang Li, Ru Lin, Lan‑Fang Tang, Tian‑Lin Wang, Wei Wang, Ying‑Shuo Wang, Wei‑Ze Xu, Zi‑Hao Yang, Sheng Ye, Tian‑Ming Yuan, Chen‑Mei Zhang, Yuan‑Yuan Zhang
 
  World Journal of Pediatrics   2020;16:240-246. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
Management strategies of neonatal jaundice during the coronavirus disease 2019 outbreak
  Xiao‑Lu Ma, Zheng Chen, Jia‑Jun Zhu, Xiao‑Xia Shen, Ming‑Yuan Wu, Li‑Ping Shi, Li‑Zhong Du, Jun‑Fen Fu, Qiang Shu
 
  World Journal of Pediatrics   2020;16:247-250. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
Original articles:
Clinical features of severe pediatric patients with coronavirus disease 2019 in Wuhan: a single center¡¯s observational study
  Dan Sun, Hui Li, Xiao‑Xia Lu, Han Xiao, Jie Ren, Fu‑Rong Zhang, Zhi‑Sheng Liu
 
  World Journal of Pediatrics   2020;16:251-259. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
SARS‑CoV‑2 infection in infants under 1 year of age in Wuhan City, China
  Dan Sun, Xue Chen, Hui Li, Xiao‑Xia Lu, Han Xiao, Fu‑Rong Zhang, Zhi‑Sheng Liu
 
  World Journal of Pediatrics   2020;16:260-266. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
Brief report:
Clinical features of pediatric patients with COVID‑19: a report of two family cluster cases
  Li‑Na Ji, Shuang Chao, Yue‑Jiao Wang, Xue‑Jun Li, Xiang‑Dong Mu, Ming‑Gui Lin, Rong‑Meng Jiang
 
  World Journal of Pediatrics   2020;16:267-270. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
Viewpoints:
Pharmaceutical care recommendations for antiviral treatments in children with coronavirus disease 2019
  Yan Wang, Li‑Qin Zhu
 
  World Journal of Pediatrics   2020;16:271-274. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
Take precautions beforehand: calling for clinical trials of pediatric drugs for treating coronavirus disease 2019
  Shao‑Qing Ni, Qi‑Bo Fu, Xin‑Yi Shou, Qiang Shu
 
  World Journal of Pediatrics   2020;16:275-277. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
Response to children¡¯s physical and mental needs during the COVID‑19 outbreak
  Xiao‑Bo Zhang, Yong‑Hao Gui, Xiu Xu, Da‑Qian Zhu, Yi‑Hui Zhai, Xiao‑Ling Ge, Hong Xu
 
  World Journal of Pediatrics   2020;16:278-279. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
What can we learn from neonates with COVID‑19?
  Tian‑Tian Xiao, Kai Yan, Lai‑Shuan Wang, Wen‑Hao Zhou
 
  World Journal of Pediatrics   2020;16:280-283. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
Original articles:
Molecular characteristics and antimicrobial susceptibility
  Chen Sun, Qing Wang, Wen‑Ting Li, De‑Nian Wen, Chang‑Hui Chen, Xin Yang, Wei Shi, Qing‑Hong Meng, Kai‑Hu Yao, Su‑Yun Qian
 
  World Journal of Pediatrics   2020;16:284-292. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
Human bocavirus in children hospitalized for acute respiratory tract infection in Rome
  Laura Petrarca, Raffaella Nenna, Antonella Frassanito, Alessandra Pierangeli, Greta Di Mattia, Carolina Scagnolari, Fabio Midulla
 
  World Journal of Pediatrics   2020;16:293-298. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
Perinatal risk factors for pulmonary hemorrhage in extremely low‑birth‑weight infants
  Ting‑Ting Wang, Ming Zhou, Xue‑Feng Hu, Jiang‑Qin Liu
 
  World Journal of Pediatrics   2020;16:299-304. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
Etiology of newborn hearing impairment in Guangdong province: 10‑year experience with screening, diagnosis, and follow‑up
  Bi‑Xing Fang, Jin‑Tian Cen, Tao Yuan, Gen‑Di Yin, Jing Gu, Shu‑Qi Zhang, Zhi‑Cheng Li, Yin‑Fei Liang, Xiang‑Li Zeng
 
  World Journal of Pediatrics   2020;16:305-313. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
Therapeutic response in children with ADHD: role of observers and settings
  Venkat Bhat, Sarojini M. Sengupta, Natalie Grizenko, Ridha Joober
 
  World Journal of Pediatrics   2020;16:314-321. [Abstract] [Full Text] [PDF]  
   
 
 
 
World Journal of Pediatric Surgery
roger vivier bags 美女 美女

Home  |  Journal Information  |  Current Issue  |  Past Issues  |  Journal Information  |  Contact Us
Children's Hospital, Zhejiang University School of Medicine, China
Copyright 2007  www.wjpch.com  All Rights Reserved Designed by eb